วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวโน้มการตลาดอุปกรณ์นักสืบจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน ตอนที่ 2

“ด้วยเหตุผลตังกล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ของความเห็นใจจากท่าน ที่อ่าน “ขุนคืก” ตอนจบอันเป็นบทประพันธ์ของข้าพเจ้าเอง เล็งเห็นโน ความจริงข้อหนึ่งคือ เจตนาอันบรึสุทขี้ผุดผ่องของเพลินจิตต์ โนอันที่จะ สนองคุณท่านผู้อ่านตามที่เรียกร้องมาให้ได้รับความเพลิดเพลินจากบท ประพันธ์อันยอดเยี่ยมของ “ไม่ เมืองเดิม” ช่วยฟังบลูธูท  อีกข้อหนึ่งคือขี้หูความจริงใจของ ข้าพเจ้าเอง ชื่งหาได้กระทำไปโดยทระนงใจไม'แต่อย่างไรก็ตาม มันเป็น ความจริงที่หนืไม่พ้นที่ขุนคืกตอนจบนี้ย่อมจะมีข้อบกพร่องและหย่อนโนรสชาติ ไม่เท่าเทียมกับต้นฉบับเดิมได้ ความไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้า ขอรับผิด โดยขื่นตา และหวังโนความเมตตาจากท่านผู้อ่านไต้โห้อภัยด้วยมีล่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยความสัตย์จริงว่า เด้าโครงเรื่อง ส่วนโหญ่ของขุนดีกตอนจบนี้เป็นเค้าโครงที่พี่ขายของข้าพเจ้าได้วางแนวไว้ แต่ครั้งเขายังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้นจึงเป็นอันหวังได้ว่า ถึงแม้ขุนดีกโน บั้นปลายจะจบลงด้วยมีอผู้อื่นผิดจาก “ไม้ เมืองเดิม” แต่โครงเรื่องส่วน ใหญ่นั้นเป็นของ ไม้ เมืองเติม” โดยแท้จริงข้าพเจ้ามีส่วนเพียงเป็นผู้ บรรยายเรื่องราวโดยละเอียดสู่ท่านผู้อ่านอีกทอดหนึ่งเท่านั้นที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครั้งหนึ่งว่า ทั้งเจตนารมย์ของเพล่นจิตต์ และข้าพเจ้าโนการสาน ขุนดิก  เครื่องช่วยฟังภาษาอังกฤษ โห้จบบริบูรณ์ก็เพื่อสนองการเรียกร้อง ของท่านผู้อ่านโห้สมเจตนารมย์เท่านั้น หามีมุ่งหวังล่งอื่นไม่ แต่ส่าหรับ ข้าพเจ้าเมื่อความไม่ดีทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นแก่ “ขุนดิก” ตอนจบนั้น ข้าพเจ้าขอน้อมรับการตำหนิติเตียนด้วยโจคารวะ หาก “ขุนดิก" ตอนจบ มีความดีแม้ไม่มากเพียงส่วนน้อย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนดีนี้ให้แก่วิญญาณ ของก้าน พื่งบุญ ณ อยุธยา เจ้าของนามปากกา “ไม้ เมืองเติม” พี่ชาย อันเป็นที่รักเคารพของข้าพเจ้าด้วยตุนทุน "นานทส่า นีนาตน ท.ต. ๒๔๙๔"ตารตุะตตตัาตัตนรไนัตานปินันที่ตีทินทิไน นุนทีต"นุนตีต" ปินันหินหิตรั้นที่ ต่อมาร?านักพิมพ์เพลินจิตต์ (ในนามบริษัท ดีริอักษร จำกัด จึงได้ นำมาจัดพิมพ์เป็นปกอ่อนขนาด ๖ หน้ายก ซี่ง'ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ภาพ หน้าปกจะเป็นรูปก่ายจากละครขุนดีก ในการแสดงครั้งแรกทางสถานี  ช่วยฟังคล้องหู โทรทัศน้ซ่อง ๔ บางขุนพรหม) ยุคที่กำธร สุวรรณปียะดีริ เป็นเสมาและอารี นักดนตรี เป็นแม่หญิงเรไรซี่งในขณะที่กำลังพิมพ์เป็นเล่มย่อยออกมาจำหน่ายนั้นได้ประกาศ เอาไว้ท้ายเล่มที่ออกมาก่อนแล้วว่าจะจบในเล่มที่ แต่พอเอาเข้าจริงยุ ก็ปรากฏว่า กว่าจะจบได้ก็ตกเข้าไปทั้งหมด  เล่ม และในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการนำขุนดีกรุ่นนี้มารวมเล่มเป็นปกแข็งขุดละ เล่มตาม ออกมาด้วย โดยเล่ม ราคาเล่มละ บาท นอกนั้นราคา  บาทเท่า กันทุกเล่ม

เครื่องช่วยฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น